Amanah Ikhtiar Malaysia

Amanah Ikhtiar Malaysia


Pernahkan anda mendengar tentang Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)? Amanah Ikhtiar Malaysia merupakan antara salah satu badan Amanah secara persendirian yang ditubuhkan mengikut undang-undang. Ditubuhkan pada 17 September 1987 melalui Suratcara Perjanjian Amanah Ikhtiar Malaysia serta didaftarkan di bawah Akta Amanah 1952 (pindaan 1981) (Akta 258). Badan amanah yang berusia kira-kira 24 tahun ini telah ditubuhkan secara bersamaoleh Universiti Sains Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM), Kerajaan negeri Selangor serta disokong kuat oleh Pusat Pembangunan Asia Pasifik. Objektif atau tujuan utama badan amanah ini ditubuhkan adalah untuk membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan serta secara langsung mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia dengan cara pengeluaran Pembiayaan Ikhtiar terhadap masyarakat-masyarakat miskin di kawasan luar bandar yang membolehkan pembiayaan terhadap sebarang kegiatan untuk menambahkan pendapatan sampingan.

Ringkasan Sejarah Penubuhan

Melihat kepada sejarah awal penubuhan Amanah Ikhtiar Malaysia, Prof Muhamad Yunus merupakan salah seorang yang bertanggungjawab sehingga tertubuhnya badan amanah ini. Usaha mulia beliau bermula daripada pengenalan kredit mikro dalam membasmi kemiskinan di Bangladesh pada 1976 dan telah berkembang ke seluruh dunia. Projek ikhtiar merupakan antara projek asas atau projek awal yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Dasar (PPD) Universiti Sains Malaysia pada ketika itu untuk mendapatkan info-info berkaitan serta menguji pendekatan Bank Grameen (PBG) dalam usaha mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar yang ketika itu begitu tinggi dengan cara memberi hak kredit mikro kepada golongan miskin. Pemberian kredit mikro ini bertujuan untuk membantu usaha-usaha golongan-golongan miskin dalam meningkatkan pendapatan harian mereka sekali gus keluar daripada kepompong kemiskinan.

Prof Muhamad Yunus yang bertugas sebagai Pensyarah Ekonomi di Universiti Chittagong pada ketika itu, mengkaji dan mendapat kesimpulan bahawa golongan-golongan miskin amat kurang melibatkan diri dengan dunia perbankan. Ini disebabkan, mereka kekurangan modal dan amat sukar untuk meningkatkan taraf hidup mereka sekiranya hanya bergantung kepada pendapatan harian yang mereka perolehi. Maka, beliau mengetengahkan idea untuk memberi sumbangan berbentuk modal kepada golongan miskin agar dengan modal tersebut dapat memberi peluang kepada mereka untuk menambahkan pendapatan. Kronologi penubuhan Amanah Ikhtiar Malaysia mengambil masa bertahun-tahun lamanya dengan melalui Projek bank Grameen sehinggalah Amanah Ikhtiar Malaysia dapat berdiri sebagai satu badan amanah seperti yang ada pada hari ini dengan menjalankan usaha-usaha menarik keluar masyarakat luar bandar daripada masalah kemiskinan yang membelenggu kehidupan mereka.

Usaha murni seperti ini sewajarnya dipuji dan dihargai oleh kita semua. Peranan AIM bukan sahaja untuk membantu golongan-golongan miskin, malah secara tidak langsung dapat membantu menjana ekonomi negara kearah yang lebih baik. AIM meletakkan tiga objektif utama penubuhannya. Pertama, mengurangkan kemiskinan dalam kalangan isi rumah miskin dan termiskin di Malaysia dengan menyediakan pembiayaan kredit mikro untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang boleh menambah dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua, AIM mensasarkan untuk menyediakan kemudahankewanganberterusan kepada usahan-usahawan ikhtiar dan yang ketiga menyediakan bimbingan dan latihan berterusan kepada isi rumah miskin, termiskin dan juga untuk usahawan-usahawan ikhtiar. Bagi memastikan objektif-objektif yang telah disasarkan itu dapat dilaksanakan, AIM menyediakan beberapa cara melalui dengan penyediaan produk-produk seperti pembiayaan modal, simpanan wajib serta Tabung Kebajikan dan Kesejahteraan Sahabat. Melihat kepada objektif-objektif penubuhan AIM, dapat dirumuskan bahawa konsep yang dibawa oleh Amanah Ikhtiar Malaysia adalah tidak jauh beza dengan konsep zakat yang diperkenalkan oleh Islam. Zakat bertujuan untuk membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan dan memerlukan. Selain itu, pemberian zakat juga tidak hanya dalam bentuk kewangan semata-mata malah turut menyumbang barang-barang yang berbentuk fizikal seperti makanan iaitu beras dan sebagainya. Oleh itu, boleh dikatakan pendekatan atau konsep yang dibawa oleh AIM ini mirip kepada konsep zakat itu sendiri. Pastinya, usaha murni sebegini perlu untuk dikekalkan dan diteruskan pada masa-masa yang akan datang.

Produk-Produk Amanah Ikhtiar Malaysia

Setelah melalui perkembangan semasa, AIM kini menawarkan lima jenis produk dalam perkhidmatan mereka. Produk-produk tersebut adalah seperti Ikhtiar Rezeki, Ikhtiar Penyayang, Ihktiar Bestari, Ikhtiar Sejahtera dan Program Keewangan Mikro Bandar. Produk Iktiar Rezeki pula dipecahkan kepada empat jenis iaitu Ikhtiar Mesra, Ikhtiar Srikandi, Ikhtiar Wibawa, dan Ikhtiar Wawasan.

1.0 Ikhtiar Rezeki

1.1 Ikhtiar Mesra

Skim bantuan Ikhtiar Mesra merupakan asas kepada pembiayaan AIM. Had maksimum yang diletakkan bagi pembiayaan adalah sebanyak RM19.900 mengikut syarat-syarat yang tertentu dan tempoh bayaran balik yang ditetapkan adalah antara 25 minggu ke 150 minggu. Pembayaran balik perlu dilakukan secara mingguan dan caj sebanyak 10% dikenakan bagi tempoh pembayaran yang mengambil masa setahun manakala caj sebanyak 5% untuk pembayaran balik dalam jangka masa enam bulan.

1.2 Ikhtiar Srikandi

Berbeza dengan skim Ikhtiar Srikandi yang diperkenalkan untuk membantu ahli-ahli bagi mana-mana projek yang berpotensi tinggi dan berdaya maju. Apa yang penting, skim ini dapat memberi kemudahan kepada ahli-ahli atau Sahabat AIM untuk mendapatkan modal tambahan tanpa perlu berurusan dengan institusi kewanganyang lain. Antara kelebihan yang ditawarkan melalui Ikhtiar Srikandi adalah Sahabat AIM boleh membuat pinjaman lebih daripada sekali dalam satu tempoh walaupun pada ketika itu Sahabat AIM masih meminjam dengan AIM. Kelebihan yang sangat memudahkan para pelanggan dan lebih bersifat untuk membantu. Namun, had maksimum pinjaman, tempoh pembayaran balik serta caj yang dikenakan adalah sama dengan skim Ikhtiar Mesra.

1.3 Ikhtiar Wibawa

Bagi skim Ikhtiar Wibawa pula, atau juga dikenali sebagai Skim Ikhtiar Rezeki Wibawa (I-Wibawa) yang hanya ditawarkan kepada Sahabat AIM yang sedang mengambil skim Ikhtiar Mesra atau Ikhtiar Srikandi. Ikhtiar Wibawa adalah bertujuan untuk membantu Sahabat AIM yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan produk secara bermusim atau mana-mana peluang perniagaan yang datang dalam tempoh masa yang singkat. Had maksimum yang diletakkan untuk pembiayaan adalah sehingga RM5000 manakala tempoh bayaran balik yang ditetapkan adalah selama 6 bulan. Namun, Skim Ikhtiar Wibawa memberi peluang kepada pihak peminjam untuk membayar balik pinjaman sama ada secara mingguan, bulanan, ataupun sekaligus. Caj pengurusan yang dikenakan pula sama seperti Ikhtiar Mesra dan Ikhtiar Srikandi.

1.4 Ikhtiar Wawasan

Skim Ikhtiar Wawasan atau Skim Pembiayaan Ikhtiar Perusahaan Kecil diperkenalkan bagi tujuan menggalakkan Sahabat AIM menceburkan diri dalam perusahaan kecil dan sederhana. Kadar pinjaman yang dibenarkan adalah bermula dari RM20,000 sehingga RM50,000 iaitu had maksimum pembiayaan. Tempoh bagi pembayaran semula untuk pinjaman adalah di antara 25 minggu ke 250 minggu dan bayaran perlu dilakukan secara mingguan. Caj pengurusan yang dikenakan adalah 10% untuk tempoh setahun dan 5% bagi tempoh bayaran balik selama 6 bulan.

2.0 Ikhtiar Penyayang

Seperti yang dinyatakan tadi, antara skim yang turut diperkenalkan adalah Ikhtiar Penyayang. Ikhtiar Penyayang diperkenalkan untuk membantu Sahabat AIM yang mengalami kegagalan dalam projek atau perniagaan disebabkan faktor-faktor bencana alam seperti banjir, dan tanah runtuh selain juga disebabkan oleh faktor persekitaran ekonomi atau sosial. Skim ini ditawarkan bagi membantu mereka memulihkan semula projek yang gagal tersebut atau mungkin boleh memulakan projek baru yang lain. Keistimewaan Ikhtiar Penyayang ini adalah dengan adanya konsep penangguhanbayaran balik bagi skim-skim terdahulu yang telah dipinjam oleh Sahabat AIM dan Skim Pembiayaan Ikhtiar Penyayang ini boleh diproses seperti biasa. Akan tetapi sekiranya pihak peminjam berkeupayaan untuk membayar balik pinjaman kedua-dua skim secara serentak, maka penangguhan bayaran balik akan ditarik semula dan sekiranya peminjam masih tidak berkemampuan untuk melakukan sedemikian, maka bayaran balik untuk Ikhtiar Penyayang ini diutamakan. Kadar tertinggi pembiayaan yang dibenarkan adalah berjumlah RM5000 dan tempoh bayaran semula yang ditetapkan adalah dalam lingkungan 25 minggu ke 150 minggu. Caj pengurusan yang dikenakan adalah sama seperti skim-skim Ikhtiar yang lain.

3.0 Ikhtiar Bestari

Skim Ikhtiar Bestari pula dilihat lebih unik kerana bertujuan untuk membantu Sahabat AIM dalam membiayai kos pendidikan serta kemahiran yang ingin dipelajari. Layak untuk dipohon oleh kesemua Sahabat AIM yang telah mengambil Skim Ikhtiar Mesra dan menjelaskan pembayaran balik dalam tempoh 25 minggu. Kadar yang boleh dipohon adalah mencecah sehingga RM5000. Pembayaran balik adalah secara mingguan dan perlu dilakukan dalam tempoh 6 bulan atau separuh daripada tempoh pembayaran balik Ikhtiar Mesra kali pertama. Skim ini dilihat sesuai untuk menampung kos pembelajaran terutama yang melibatkan pendidikan formal di mana-mana Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) negara. Namun, kos pendidikan bagi pembelajaran meningkatkan kemahiran juga boleh ditampung melalui skim Ikhtiar Bestari.

4.0 Ikhtiar Sejahtera

Selain itu, terdapat juga skim Ikhtiar Sejahtera yang bertanggungjawab untuk membiayai keperluan-keperluan semasa seperti pembelian rumah, tanah, mesin atau jentera pertanian, ibadah haji, kenduri kahwin, penebusan barang kemas dan bermacam-macam lagi dengan syarat tidak bertentangan dengan mana-mana hukum yang terdapat dalam Islam. Kadar pembiayaan terendah yang boleh dipohon adalah sekitar RM2000 manakala maksimumnya adalah sebanyak RM10,000. Pembayaran semula perlu dilakukan secara mingguan dalam jangka masa 25 minggu ke 150 minggu atau 3 tahun lebih. Skim Ikhtiar Sejahtera turut mengenakan syarat kepada Sahabat AIM iaitu perlu mempunyai rekod bersih dalam mana-mana skim Ikhtiar yang ditawarkan oleh AIM sekurang-kurangnya telah menggunakan skim Ikhtiar Mesra dan membuat pembayaran semula dalam tempoh 25 minggu.

5.0 Program Kewangan Mikro Bandar

Satu lagi produk penting yang ditawarkan oleh AIM adalah Program Kewangan Mikro Bandar. Skim ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana tidak memerlukan kepada cagaran dan penjamin serta turut mendapat sokongan yang padu daripada pihak kerajaan. Antara objektif diperkenalkan Program Kewangan Mikro Bandar adalah untuk menjana potensi untuk bekerja sendiri bagi golongan yang berpendapatan rendah. Selain itu, tujuannya adalah untuk menyebarkan lagi pendekatankewangan mikro AIM terhadap golongan miskin serta berpendapatan rendah di kawasan bandar. Pemohon yang layak adalah bagi mereka yang memiliki aset dengan nilai yang tidak melebihi RM50,000 serta berpendapatan bawah RM2000 sebulan. Terdapat juga syarat-syarat lain yang ditetapkan dan perlu dipatuhi oleh para pemohon. Istimewanya, Program Kewangan Mikro Bandar ditawarkan secara berperingkat-peringkat.

Kesimpulannya, Amanah Ikhtiar Malaysia yang sudah menjangkau usia dua dekad ini dilihat telahberjaya dalam menghasilkan ramai usahawan-usahawan kecil sekaligus membawa masyarakat bandar dan luar bandar keluar daripadakelompok kemiskinan. Secara tidak langsung juga, pendapatan negara menjadi bertambah meningkat. Kejayaan AIM boleh dilihat melalui bilangan Sahabat AIM yang kian bertambah dari hari ke hari. Kini jumlah Sahabat AIM adalah sebanyak 272,923 orang dan mempunyai 106 cawangan di seluruh Malaysia. Modal yang telah dikeluarkan sehingga kini juga telah mencecah sehingga RM5,353,371,013 dan masih mempunyai baki sebanyak RM959,481,088 dan statistikpembayaran balik juga adalah tinggi dengan purata sebanyak 99.49%. Terbukti betapa Amanah Ikhtiar Malaysia kini mempunyai peranan yang begitu besar dalam membasmi kemiskinan negara. Semoga usaha murni ini dapat diteruskan dan dikembangkan lagi agar AIM terus menjadi pemangkin dalam misi membasmi kemiskinan penduduk-penduduk di Malaysia.

0 comments:

Post a Comment